นโยบาย / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

นโยบาย

เน้นคุณภาพ ลดเวลาการผลิต สร้างความประทับใจ ใส่ใจรอบด้าน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

TAKI PUMP ปั๊มน้ำของไทย ก้าวไกลไปทั่วโลก

พันธกิจ

สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
ลดเวลาการผลิต เพื่อการแข่งขัน
ตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ลดและป้องกันผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
พัฒนาสินค้า บริการ และ ระบบการทำงาน อย่างต่อเนื่อง